Kanał: Wicko

Metryczka

 • Widownia: 77
 • Produkcja: 2022
 • Zdjęcia: Urząd Gminy w Wicku
 • Montaż: Urząd Gminy w Wicku
 • Realizacja: Urząd Gminy w Wicku

Opis

Sesja odbyła się 29 marca 2022  roku o godz. 13.00 w auli Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wicko na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wicko na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wicko.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wicko do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Lęborka i zawarcia porozumienia międzygminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład  MOF Lębork.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad do prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków  ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wicko biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/111/2021 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie opłaty miejscowej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/64/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 29 września 2020r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso, wyznaczenie inkasentów oraz określenia  wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia  za inkaso.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. -działka Nr 118 obręb Charbrowo.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. -działka Nr 753/1 obręb Nowęcin.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. -działka Nr 40 obręb Kopaniewo.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. -działka Nr 14 obręb Sarbsk.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. -działka Nr 148/1 obręb Sarbsk.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. -działka Nr 146 obręb Nowęcin.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. -działka Nr 245/8 obręb Nowęcin.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. -działka Nr 175 i 178/2  obręb Łebieniec.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesylu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA- OPERATOR S.A. – dz. Nr 51/5 i 49, obręb Roszczyce oraz dz. Nr 60/1 obr. Bargędzino.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Zdrzewno w Gminie Wicko.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wicko na lata 2022-2027
 29. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Wicko za 2021 rok.
 30. Sprawozdanie z pracy komisji rozwoju gospodarczego i finansów za 2021 rok.
 31. Sprawozdanie z pracy komisji edukacji i opieki za 2021 rok.
 32. Sprawozdanie z pracy komisji skarg, wniosków i petycji za 2021 rok.
 33. Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej za 2021 rok.
 34. Sprawy Rady Gminy.
  1. Interpelacje radnych i zapytania.
 35. Zakończenie obrad.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze