Kanał: Wicko

Metryczka

 • Widownia: 186
 • Produkcja: 2021
 • Zdjęcia: Urząd Gminy w Wicku
 • Montaż: Urząd Gminy w Wicku
 • Realizacja: Urząd Gminy w Wicku

Opis

XXX SESJA RADY GMINY WICKO

Data posiedzenia: 2021-12-21 godz. 13:00

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku ul .Parkowa 2

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wicko
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wicko na 2022 rok
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
  2. dyskusja
  3. podjęcie uchwały
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów z terenu Gminy Wicko.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Wicko.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wicko.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowęcin
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora na terenie Gminy Wicko.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Wicku.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowęcin w drodze przetargu.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wicko na lata 2022-2027.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wicko na 2022 rok.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wicko na 2022 rok.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rozwoju gospodarczego i finansów na 2022 rok.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji edukacji i opieki na 2022 rok.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji na 2022 rok.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2022 rok.
 27. Sprawy Rady Gminy
  1. interpelacje radnych i zapytania
 28. Zakończenie obrad


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze