Kanał: Wicko

Metryczka

 • Widownia: 237
 • Produkcja: 2021
 • Zdjęcia: Urząd Gminy w Wicku
 • Montaż: Urząd Gminy w Wicku
 • Realizacja: Urząd Gminy w Wicku

Opis

XXIX SESJA RADY GMINY WICKO
Data posiedzenia: 2021-11-23 godz. 13:00
Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku ul .Parkowa 2
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie porządku obrad.,
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym,
 5. Sprawozdanie z działalności OSP na terenie Gminy za 2020 rok,
 6. Informacja dotycząca złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych,
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2021 rok,
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2022 roku,
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok,
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej,
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 64,78,79 i 71/32 obr. Nowęcin,
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 747/27 obr. Nowęcin,
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 253/2 obr.Nowęcin,
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 547/1 i 540/1 obr.Nowęcin,
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 147 obr. Ulinia,
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 747/46 i 695 obr. Nowęcin,
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działki numer 106, położonej w obrębie Białogarda gm. Wicko, objętej Księgą Wieczystą Nr SL1L/00015029/0,
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok",
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wicko,
 24. Rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu,
 25. Sprawy Rady Gminy,
  1. wolne wnioski i oświadczenia,
 26. Zakończenie obrad.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze