Kanał: Wicko

Metryczka

 • Widownia: 385
 • Produkcja: 2021
 • Zdjęcia: Urząd Gminy w Wicku
 • Montaż: Urząd Gminy w Wicku
 • Realizacja: Urząd Gminy w Wicku

Opis

XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji.

Sesja odbyła się 30 czerwca  2021 roku o godz. 13.00 w auli Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie gminy:
  1. debata nad raportem,
  2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wicko wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wicko wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wicko za rok 2020:
  1. opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wicko za 2020 rok
  2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wicko za 2020 rok  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wicko z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok .
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wicko
  2. opinia RIO dotycząca  wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja.
  4. podjęcie uchwały
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2021 rok .
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/108/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie opłaty miejscowej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXIV/40/2021 Rady Gminy Wicko z dnia 27 kwietnia 2021 roku
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 549,568/1, 568/2, 569/1, 569/2 położonych w obrębie geodezyjnym Charbrowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, oznaczonej Nr 426 położonej w obrębie Nowęcin na rzecz użytkowania wieczystego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 759/18, położonej w obrębie geodezyjnym Nowęcin.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej Nr 498 , położonej w obrębie Charbrowo gm. Wicko.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 76 i 74/29 obr. Sarbsk .
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 753/1 obr. Nowęcin .
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 695 obr. Nowęcin .
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Ulinia- Komandorska.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Sarbsk - Ogrodowa.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wicko.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/112/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wicko na  2021 rok.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodu.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/50/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminnego Żłobka w Charbrowie oraz nadania jej statutu.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wicko na rok szkolny 2021/2022.
 27. Sprawy Rady Gminy
  1. wolne wnioski i  oświadczenia
 28. Zakończenie obrad.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze